Regulamin

I PRZEPISY OGÓLNE

1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej: gości) campingu.
2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na campingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

 

II PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

1. Niezwłocznie po przybyciu camping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji. W celu wpisu do Księgi Gości, podczas rejestracji gość winien jest przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie campingu.
2. W recepcji goście otrzymują także kartę magnetyczną służącą do otwierania bramy wjazdowej i wyjazdowej i pomieszczeń sanitarnych. Karta jest przeznaczona do użytku dla osób z jednego pojazdui. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia karty, gość ponosi koszt wyrobienia nowej. Zabrania się wchodzenia lub wprowadzania na teren campingu osób niezameldowanych.
3. Przed ostatecznym opuszczeniem campingu gość jest zobowiązany do wymeldowania się i opłacenia kosztu pobytu i pozostałych opłat. Wpłaty można dokonać w godzinach od 08.00 do 20.00. Doba kończy się o godzinie 11.00; dłuższe pozostawanie na terenie campingu liczy się jako kolejny dzień pobytu. Za opłacone koszty pobytu gościom wystawia się rachunek.
4. Wchodzenie na teren campingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od decyzji personelu recepcji.

 

III KORZYSTANIE Z CAMPINGU

1. Miejsce ustawienia sprzętu campingowego i pojazdu gościa wyznacza personel recepcji, a zależnie od pozostających do dyspozycji stanowisk campingowych lub nieoznakowanego terenu campingu.
2. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska campingowe).
3. Zabrania się zmiany stanowiska campingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
4. Zabronione jest (krótsze lub dłuższe) parkowanie pojazdów na drogach campingu.
5. Przed opuszczeniem campingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

 

IV KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU

1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
2. Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych (kuchenka, lodówka, klimatyzacja itp.), które nie są standardowo przeznaczone do biwakowania.
3. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.
4. Na terenie campingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
5. Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście campingu.
6. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel campingu.

 

V PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA CAMPINGU

1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie campingu.
2. Dyrekcja campingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia na stałe z winy gości.

 

VI OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie campingu.
2. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie campingu.
5. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.

 

VII PORZĄDEK I SPOKÓJ

1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
2. Cisza nocna na campingu obowiązuje od godziny 23.00 do 06.00. W tym czasie nowi goście nie mogą zajmować stanowisk campingowych, a goście przebywający na campingu nie mogą opuszczać jego terenu w celu nocnego wyjścia.
3. Goście przybywający na camping po godzinie 23.00, po uprzednim zgłoszeniu na recepcji, zostają ulokowani na parkingu.
4. Zabrania się korzystania z radio- i TV-odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać hałas na terenie campingu.

 

VIII OCHRONA PRZED POŻAREM

1. Camping wyposażony jest w sprzęt i środki służące do gaszenia pożaru, z których obowiązkowo korzystają goście i wyznaczone przez dyrekcję campingu ekipy.
2. Zabrania się palenia ognisk na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem standardowych grilli. W wypadku istnienia obiektywnego zagrożenia pożarowego, zabronione jest wszelki palenie ognisk na otwartej przestrzeni.
3. Zabrania się wnoszenia na teren campingu łatwopalnych paliw, środków wybuchowych itp.
4. W wypadku wybuchu pożaru na terenie campingu lub w jego bezpośredniej bliskości, goście są zobowiązani do włączenia się do akcji zorganizowanego gaszenia.

 

IX POZOSTAŁE ZASADY

1. Na terenie campingu i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać trzymane na smyczy i
pod kontrolą właściciela.
3. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
4. Zażalenia w związku z funkcjonowaniem campingu gość może wpisać do Księgi Zażaleń, która znajduje się na recepcji.

 

X KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIA CAMPINGU

1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z gości, dyrekcja campingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie campingu.
3. W przypadku odmowy dalszego pobytu, zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu, gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za nastałą szkodę.

 

Pozostałych informacji udziela personel recepcji.
Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku na naszym campingu.